Annelies de Graaf

Naam: Annelies de Graaf
Studierichting: Milieukunde
Afstudeerjaar: 1992
Bedrijf: buro38

 

 

 

 

 

Bijzondere prestaties

  • Projectleiding voor de ontwikkeling en implementatie van gebiedsgericht beleid voor bodemsanering en grondstromenbeheer in het toemaakdekgebied van de provincies Utrecht en Zuid-Holland (2004-2006). 
  • Beleidsevaluatie, praktijkonderzoek en bijdrage aan ontwikkeling regelgeving grondverzet in Besluit Bodemkwaliteit (2005-2007). 
  • Vaststelling strategie voor duurzaam grondverzet door Rijkswaterstaat (2010). 
  • Begeleiding werkgroep ‘technische voorschriften’ ter voorbereiding van de AMvB Bodemenergie – regelgeving gericht op stimulering en bodembescherming bij warmte-koude-opslag systemen (2010-2011). 
  • Workshop met aannemers, adviesbureaus en Rijkswaterstaat waarin afspraken gemaakt zijn om samen verdere uitwerking aan duurzame bouwlogistiek te geven. 
  • Wordt vervolgd….. (2011). 

Na haar studie is Annelies aan de slag gegaan bij IWACO - nu Royal Haskoning- in Groningen. Naast een erg gezellige werkomgeving was dat een goede leerschool om de inhoudelijke kennis van grondwater, ecohydrologie en bodemsanering uit te bouwen. Daar vond ook haar eerste kennismaking plaats met procesbegeleiding rondom beleidsontwikkeling. Dat was in het project waarin op initiatief van provincie Groningen samen met de Groningse gemeenten en waterschappen invulling werd gegeven aan verbetering van beleid en werkprocessen rondom grondverzet en bodemsanering.

Dit werk sprak haar erg aan, en het accent van het werk kwam dan ook steeds meer op procesbegeleiding en strategiebepaling te liggen. Daarnaast heeft ze vier jaar als teamleider bij Royal Haskoning in Amsterdam gewerkt.

In 2006 besloot Annelies haar eigen bedrijf op te richten. Als zelfstandig adviseur werkt ze sindsdien vooral voor het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen. Af en toe geeft Annelies een cursus op het Van Hall Larenstein, wat ze altijd met veel plezier doet.

Bij de projecten wordt er gestuurd op de ontwikkeling en implementatie van haalbare oplossingen, die steun hebben bij de betrokken beslissers en de uitvoerders, en die ook daadwerkelijk een stap voorwaarts betekenen voor de maatschappij.

Naar boven