Aristaeus ALV 4 november 2019

Agenda Algemene Ledenvergadering Aristaeus

Maandag 4 november 2019 om ca. 18.30 uur bij Hotel Waanders te Staphorst. Vanaf 18:00 uur staan broodjes en soep klaar.

  1. Opening & vaststellen agenda
  1. Mededelingen
  1. Ingekomen stukken
  1. Notulen ALV 4 oktober te Meppel
  1. Bekrachtiging splitsingsvoorstel

Het bestuur stelt voor de afdeling VAB af te splitsen tot zelfstandige vereniging conform voorliggende splitsingsvoorstel. Deze is conform genomen besluiten in vorige Algemene Ledenvergadering. Het splitsingsvoorstel zal ter inzage liggen voor aanvang en tijdens de vergadering.*

  1. Rondvraag 
  1. Sluiting

 

* Deze extra stemming is een gevolg van de wettelijke noodzaak de splitsingsakte in deze fase van het proces te bekrachtigen al ware het een statutenwijziging. Hierbij volgen we onze statuten en hebben we afgelopen ALV in Meppel geen besluit kunnen nemen aanzien de opkomst niet de ondergrens van twee derde van het ledenbestand heeft gehaald. Conform statuten vervalt deze eis bij deze opvolgende vergadering.

  • Stem je VOOR dan bekrachtig je de afsplitsing en zal het VAB verzelfstandigen en geen onderdeel worden van de fusievereniging VVA Larenstein en Aristaeus
  • Stem je TEGEN dan wijs je het splitsingsvoorstel af. Dit betekent dat de leden van de afdeling VAB onderdeel blijven van Aristaeus en mee gaan in de fusie met VVA Larenstein.
  • Het is mogelijk uw stem per volmacht uit te brengen. Een lid kan maximaal drie volmachten ter vergadering brengen. Volmachten dienen schriftelijk overlegd te worden aan de voorzitter of secretaris voor de start van de vergadering.
Naar boven